June 18th, 2014

V7

Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ

            ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԱՆՁԻՆ ԶՂՋԱՑԵԼՈՅ

Աշխա՛րհ ամենայն, առ իս նայեցեալ՝ ախտակի՛ց լերուք:
Բանամ զշրթունս, բարբառիմ լեզուաւս, բողոքեմ զանձնէս. Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Գող եղէ մեղաց, գտող կորստեան, գուբ ինձ փորեցի:
Դաւեցի զանձն իմ, դաւաճանեցի, դարան գործեցի. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Երբեմն էի լոյս. եւ այժմ եմ խաւար եւ ստուեր մահու:
Զիա՞րդ պատմեցից զթիւ մեղաց իմոց, զի բազում են յոյժ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Էրկի՛նք եւ երկի՛ր, էկայք ողբացէ՛ք էղկելի զանձն իմ:
Ընտրեցի զչարն, ընկալայ կամաւ ըզհոյլս մեղաց. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Թաթաւիմ տղմով, թաւալիմ ի մեղս. թօթափիլ չկարեմ:
Ժանտ ախտիւ լցեալ՝ ժահահոտ եղէ ժամանակս բազումս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ի բաց մեկնեցայ ի սուրբ խորհրդոց, ի բարեաց գործոց:
Լաւ վարկաւ անձն իմ լուսոյն հեռանալ, լինել ընդ խաւար. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Խորհուրդք չարին խաբեն զհոգիս, խորասոյզ առնեն:
Ծածկեն անդնդօք, ծիծաղին գլորմամբս, ծանակ զիս առնեն. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Կամաւ կորացայ կարկամեալ անձամբս. կանգնիլ ոչ կարեմ:
Հուր մեղաց կիզող հրդեհեաց, որ յիս հոգեւոր բարիս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ձաղկեցայ մեղօք, ձաղեցին տեսողք, ձանձրացաւ հոգիս:
Ղեղի դառնութեան, ղօղեալ ի սիրտ իմ, ղամբար իմ շիջաւ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ճաշակմամբ մեղաց ճաշեցի զմահ, ճոխս աղքատացայ:
Մեռեալ եմ հոգւովս, մոլորեալ՝ մտօքս, միայն կամ մարմնովս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Յորոգայթ մահու յորսողին անկայ, յաղթեցայ յախտից:
Նետից թշնամւոյն նշաւակ եղէ. նոր միշտ խոցոտիմ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Շուրջ պատեալ զինեւ շունք բազումք եղեն. շաղախին արեամբս:
Որս եղէ չարին. ուռկանաւ մեղաց որսացաւ զանձն իմ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Չարաչար վշտօք չարչարի անձն իմ. չունիմ դադարումն:
Պարտապան գտայ պարտուց յանցանաց պարտեալս ի մեղաց. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ջանամ զղջանալ, ջեռանիմ դարձեալ, ջեռնում հրով մեղաց:
Ռաբբի կոչեցայ, ռակայ անուանիմ ռամկական վարուքս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սիրով ցանկութեան սաստիկ բարկութեան սիրտ իմ խոցեալ է:
Վիրօք յանցանաց վշտանայ հոգիս. վարանեալ շրջիմ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Տիրեցին ինձ չարք. տարագիր հանին տիրական գրկացն:
Րաբունւոյն բարւոյ րախճական ձայնին րոտինս ոչ լուայ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Ցանկութիւն չարեաց ցանկալի դիմօք ցաւեցոյց զաչս իմ:
Ււրաքանչիւրոց ւիւսմամբ խուռն ախտից ւիւծեալ է հոգիս. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Փութացի՛ր, ա՛նձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, փափագիլ բարեաց:
Քեզ միշտ մե՛րձ ծանիր քուն մահու եկեալ քննող Դատաւոր. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛: